Регламент сільської ради

                                                                                        Додаток  до рішення №7

                                                                                        другої сесії сільської ради 7 скликання

                                                                                        від  17.11.2015 року.

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ВЕЛИКОКІСНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.  Місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади – жителів села – самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і Законів України.

         Великокісницька сільська  рада є органом  місцевого самоврядування, що представляє відповідну територіальну громаду села Великої Кісниці та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження  місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими Законами.

Стаття 2.  Основними принципами  місцевого самоврядування є: народовладдя, законність, гласність, колегіальність, поєднання місцевих і державних інтересів; виборності; правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законами; підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою, її органами та посадовими особами; державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування; судового захисту прав місцевого самоврядування.

         Діяльність ради  ґрунтується на колективному вільному обговоренні і вирішенні питань, гласності, відповідальності та звітностей перед радою уповноважених нею органів, вибраних чи призначених посадових осіб, законності, широкому залученні громадян до управління суспільними справами, реалізації волі виборців через своїх депутатів і безпосередньої їх участі у формуванні і діяльності ради, взаємодії з трудовими колективами і громадськими організаціями,органами територіального самоврядування.

Стаття 3.  Порядок формування і організація діяльності ради, її органів /депутатів/ та посадових осіб  визначається  Конституцією  України, Законом “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами, а також даним регламентом.

Строк повноважень ради –  п’ять  років.

Стаття 4.  Регламент, зміни і доповнення до нього приймаються радою за пропозицією голови ради, постійних комісій,  депутатів  чи групи депутатів.

Стаття 5.  В цьому регламенті і постановляючій частині рішень сільської ради  приймаються такі терміни:

         – рада –   Великокісницька сільська рада

         – сесія – сесія  Великокісницької сільської ради

         – загальний склад – загальний склад депутатів  Великокісницької сільської ради

         – депутат –  депутат  Великокісницької сільської ради

         – сільський голова –      сільський  голова  Великокісницької сільської ради

         – заступник сільського  голови –      заступник  сільського голови  Великокісницької  сільської  ради

         – постійна комісія –       постійна комісія  Великокісницької  сільської  ради

          – тимчасова контрольна комісія –  тимчасова контрольна комісія  Великокісницької сільської ради

         – посадові особи –         керівники бюджетних установ та організацій, які працюють у Великокісницькій сільській раді на  постійній основі

         – регламент – регламент  Великокісницької  ї сільської ради

         – вибрати –  віддати перевагу комусь для виконання певних повноважень

         – призначити – призначити  на посаду, вмінити певні обов”язки

         – запит – заявлена на сесії ради вимога дати офіційне роз”яснення  чи

викласти позицію з питань, які мають суспільне значення.

Інші терміни використовуються у відповідності з їх  загальноприйнятими нормативами, утвердженими значеннями, які не допускають подвійного тлумачення.

ІІ.    С Е С І Я  СІЛЬСЬКОЇ   Р А Д И

Стаття  6.  Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

Стаття  7.  Перша сесія новообраної ради скликається сільською виборчою комісією не пізніш, як через два тижні  після реєстрації новообраних депутатів ради.

         Її  відкриває і веде голова  сільської виборчої комісії, який інформує раду про  підсумки виборів  депутатів та сільського голови  і визнання їх повноважень.

         Для підготовки  пропозиції щодо порядку проведення першої сесії новообраної ради і питань, які плануються на її розгляд, формування органів ради, сільська виборча комісія утворює робочу групу та лічильну комісію з числа новообраних депутатів ради і враховує їх пропозиції.

         Робоча група припиняє свою діяльність  після  визнання  повноважень  сільського  голови,  який далі  продовжує ведення  першої сесії.

Стаття 8. Наступні сесії скликаються та ведуться сільським головою.

Стаття 9. Сесія ради проводиться гласно. У разі необхідності  рада може прийняти рішення про проведення  закритого пленарного  засідання. У відкритих засіданнях можуть брати участь  народні депутати України, представники державних органів, громадських організацій, трудових колективів, преси,  радіо, телебачення.

         У закритому засіданні  ради має право бути присутнім прокурор району, а також посадові особи, присутність яких за рішенням ради необхідна для розгляду відповідного питання.

         Запрошення осіб,  які не є депутатами, визначає і організовує  сільський голова  у погодженні з депутатами.  Головуючий на пленарному засіданні повідомляє депутатів про осіб, які офіційно запрошені на сесію ради.

         Запрошені особи не мають права  втручатися в роботу сесії, зобов”язані утримуватися від схвалення чи незгоди. У разі невиконання цих вимог, вони за пропозицією головуючого на сесії можуть бути позбавлені права бути присутніми в залі засідань.

         Гласність роботи ради забезпечується  інформацією про її діяльність.

Стаття  10. Сесії ради скликаються головою ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок – не рідше ніж один раз на місяць.

Стаття  11. У разі  немотивованої відмови голови ради, або неможливості його скликати сесію ради, сесія скликається секретарем сільської ради.

             У цих випадках сесія скликається:

             – відповідно до доручення сільського голови;

             – якщо голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов та  за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, виконкому сільської ради;

             – якщо сесія не скликається головою у строки, передбачені Законом та регламентом.

         Сесія ради може бути скликана також за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, виконкому сільської ради;  голови районної державної адміністрації.

         У випадках, якщо сесія не скликається  сільським  головою  чи  секретарем  ради у двотижневий строк,  сесія повинна бути скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від  загального складу ради, або постійною комісією сільської ради.

Стаття 12. Рішення про скликання  сесії ради доводиться  до депутатів і населення  не пізніш як за 10 днів до сесії , а у виняткових випадках – не пізніш, як за день до сесії,  із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд сесії.

Стаття 13.  Для  розгляду  невідкладних питань чи надзвичайних ситуацій скликається  позачергова сесія ради.

           Позачергова сесія ради скликається сільським  головою за власною ініціативою, за ініціативою  виконкому сільської ради , постійних  комісій, не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації.

            Пропозиція і обґрунтування щодо  необхідності скликання позачергової сесії  подаються в письмовій формі сільському  голові з переліком питань, які пропонуються для розгляду.

            Розпорядження голови ради про скликання позачергової сесії доводиться до відома депутатів і населення  не пізніш як за три дні до її відкриття, а у виняткових випадках – за один день.

            При надзвичайних ситуаціях  сільський голова   може скликати позачергову сесію не пізніш, як  за  один  день до її відкриття.

            Матеріали позачергової сесії  видаються депутатам при реєстрації.

Стаття 14.  Сесію сільської ради відкриває і веде сільський голова, а у випадках, передбачених Законом, секретар сільської ради, або за дорученням групи депутатів з ініціативи якої скликана сесія, відкриває один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради один з депутатів сільської ради.

Стаття  15. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини  депутатів від загального складу ради.

             Реєстрація депутатів, які прибули на сесію, розпочинається за годину до відкриття засідання ради, а також може проводитися перед голосуванням і після перерви перед кожним засіданням ради.

Стаття 16. Пропозиції з питань порядку денного можуть вноситися  сільським головою, постійними комісіями, депутатами,  виконавчим комітетом сільради , райдержадміністрацією, загальними зборами громадян.

Рада  на черговій сесії в кінці поточного року затверджує план роботи на наступний рік, в який вносяться основні питання для розгляду на сесіях.

            Проект порядку денного сесії готується  головою ради з врахуванням пропозицій, що надійшли і попередньо розглядаються на засіданні постійних комісій.

Стаття 17. Доповіді ,співдоповіді, довідкові матеріали і проекти рішень з питань, що  виносяться на розгляд ради, готуються постійними  комісіями, депутатами, районною державною адміністрацією, які їх внесли, або створеною сільським головою  комісією.        При  підготовці питань, що  виносяться на розгляд ради, проводяться необхідні перевірки стану справ в органах ради, на підприємствах, в організаціях та установах. З найбільш  важливих питань, за рішенням ради, вивчається думка виборців.

             Матеріали і проекти рішень ради, а також пропозиції і зауваження до них попередньо розглядаються відповідними  постійними комісіями.

             Матеріали з питань, що  пропонуються для розгляду на сесії, подаються  сільському голові  або секретареві сільради пізніш, як за  10 днів  до відкриття чергової сесії з аналітичною доповідною і проектом  рішення.

             Після  розгляду  сільським головою  чи секретарем  матеріали передаються на розгляд постійній комісії чи кільком постійним  комісіям ради. При цьому встановлюється термін розгляду в комісіях і підготовки висновків з внесеного питання та проекту рішення, про  що  повідомляється ініціатору.

             Комісія розглядає пропозицію і проект рішення на своїх засіданнях у присутності того, хто її ініціював, а при необхідності залучає фахівців. Комісія має право вносити зміни до проекту рішень,  а також підготувати свій проект рішення.

             За дорученням сільського  голови , його заступника, голів  постійних  комісій, виконавчий апарат ради проводить  попередню правову оцінку  поданих матеріалів.

             Проекти рішень після їх розгляду постійними комісіями  візуються сільським головою та секретарем сільської ради.

             У разі незгоди з проектом рішення  додаються письмові висновки, а також зміни та доповнення.

                З врахуванням висновків комісії (комісій)  сільський голова  приймає рішення про включення питання до порядку денного сесії чи мотивує його відхилення.

             Питання , які конче потребують розгляду і не  вимагають попередньої підготовки за рішенням ради, можуть вноситися в порядок денний  сесії під час її проведення.

             Проекти рішень ради,  при необхідності , за розпорядженням голови ради, можуть бути  передані засобам масової  інформації для  попереднього  обговорення населенням.

             Пропозиції по уточненню порядку денного вносяться голові ради не пізніш, як за  шість днів до початку роботи сесії.

             Сільський голова  на сесії  інформує депутатів  про пропозиції щодо порядку денного. Якщо постійні комісії, депутатські групи чи депутати наполягатимуть на включенні  до порядку денного відхилених ним пропозицій, то вони вирішуються голосуванням.

Порядок денний сесії затверджується радою на пленарному засіданні відкритим голосуванням більшістю голосів від загальної кількості присутніх депутатів.

Стаття 18. Тривалість проведення пленарного засідання сесії сільради, час для доповідей, співдоповідей, виступів, інформацій, депутатських запитів, довідок приймається на кожній сесії окремо відкритим голосуванням більшістю присутніх депутатів.

          Перед кожним виступом депутат зобов’язаний назвати своє прізвище, номер виборчого округу. Виступаючий на сесії не може вживати у промові некоректні вислови, заклики до протизаконних і насильницьких дій. У таких випадках головуючий зобов’язаний попередити виступаючого. Після другого попередження головуючий позбавляє виступаючого слова і права для наступного виступу.

        Якщо виступаючий перебрав відведений час для виступу, виступає не по суті, головуючий після одного попередження позбавляє його слова.

        Дебати з обговорюваного питання припиняються за рішенням ради. Перед цим головуючий інформує депутатів про кількість бажаючих виступити, та кількість тих, хто виступив.

          Після припинення виступів сільський голова, доповідач і співдоповідач мають право на заключне слово.

         Депутату сільської ради після закінчення дебатів може бути надано слово для внесення конкретних пропозицій, або він може передати свої пропозиції у формі записки головуючому, яка додається до матеріалів сесії і розглядається по суті.

         Тексти виступів депутатів, які з різних причин не взяли участь в обговоренні, за  їх бажанням додаються до протоколу сесії.

        Контроль за розглядом і реалізацією  пропозицією та зауважень здійснюється сільським головою.

         На початку чергової сесії, ще до обговорення її порядку денного,  сільський голова  або секретар  сільради в усній формі інформує депутатів про стан справ на території  громади, про роботу ради, депутатів, про запити депутатів та з інших питань, а також  дає відповіді на запитання депутатів.

         Обговорення цих повідомлень не проводиться.  На запитання і відповіді відводиться не більше  20 хвилин, а з досить актуальних питань за потребою.

           Пропозиції щодо припинення роботи сесії  вносяться головою, постійною комісією ради, депутатськими групами, депутатами. Рішення  про час поновлення роботи сесії приймається разом з прийняттям рішення  про їх призупинення більшістю голосів  присутніх на сесії депутатів ради.

            Вимоги групи депутатів про перерву в роботі сесії перед голосуванням по проекту рішення, по якому необхідні консультації, на час не більше 20 хвилин, задовольняється без голосування.

Стаття 19.    Головуючий на сесії:

 • забезпечує дотримання законодавчих актів України і цього регламенту
 • керує засіданням ради, слідкує за дотриманням квоти сесії і прийнятого порядку денного
 • надає слово доповідачам, співдоповідачам і виступаючим на сесії в порядку надходження їх заявок, у разі порушень виступаючими регламенту, має право його попередити або позбавити слова.
 • надає у погодженні з депутатами, слово для виступу з обговорюваних питань особам, які запрошені на сесію і записалися до виступу. При цьому депутати мають право на першочерговість виступу.
 • при необхідності  змінює черговість надання слова виступаючим згідно з цим регламентом,
 • може, за погодженням  з депутатами, продовжити час для виступів, а також  вмотивовано змінити їх черговість,
 • оголошує письмові запити, особисті заяви і довідки депутатів, надає депутатам слово для усних запитів, запитань і довідок, а також зауважень з приводу ведення сесії і порядку, передбаченого цим регламентом,
 • проводить голосування з питань, які потребують прийняття рішення сесії і оголошує  його результати,
 • дає доручення стосовно забезпечення роботи ради робочим органам сесії, працівникам виконавчого апарату ради,
 • має право позбавити участі в засіданні запрошеної особи, яка не є депутатом, за грубе порушення порядку,
 • підписує протокол засідання сесії,
 • організує проведення консультацій з постійними комісіями, депутатськими групами для подолання розбіжності та вирішення інших питань, які виникають в ході роботи сесії

Головуючий на сесії сприяє співдружності, зближенню позицій сторін з питань, що розглядаються, досягненню взаємоузгоджених рішень.

Стаття 20. Пленарні засідання ради і засідання постійних комісій проводяться державною мовою. Діловодство ведеться на державній мові.

Стаття 21. Перед завершенням роботи сесії відводиться час , але не  більше 30 хвилин, для виступів депутатів ради з короткими заявами і повідомленнями. Дебати при цьому не відкриваються. За вимогою депутата по його заяві може прийматися протокол рішення.

         Перед початком дебатів, виходячи з кількості бажаючих встановлюється граничний час, після  його закінчення дебати  припиняться, якщо рада не прийняла іншого рішення.

         Прохання щодо надання слова для виступів в дебатах з обговорюваних питань подаються  головуючому на сесії письмово.

         Депутатам, які виступають від постійних комісій і депутатських груп, слово надається обов’язково до припинення дебатів.

         Сільський голова, його заступник,  секретар сільської ради, голови постійних і тимчасових комісій,  з питань своєї компетенції, мають право взяти слово для виступу в будь-який час, але не більше  5 хвилин.   Продовження часу допускається тільки за згодою більшості присутніх депутатів.

         Усі, кому надано головуючим слово, виступають на сесії, в іншому випадку виступ не вноситься до протоколу сесії.

         Депутат з одного питання може виступити не більше двох разів. Допускається передача права на виступ  іншій особі.

         При розгляді радою питань соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, звітів про  їх виконання, обов’язково заслуховуються доповіді, проводиться їх обговорення.

          З усіх питань державного адміністративного, господарського і  соціально-культурного будівництва, які розглядає рада, як правило,  заслуховується співдоповідь  відповідної постійної комісії чи кількох комісій, якщо постійна комісія не виступає з доповіддю з даного питання.

Стаття 22.  З обговорюваних питань  рада  приймає рішення. Рішення  ради  не повинно суперечити  Конституції України і чинному законодавству.

Стаття 23. Рішення ради з кожного питання  приймається на пленарному засіданні.

             Проект рішення ради спочатку приймається за основу. Якщо проект, внесений ініціаторами розгляду питання не набрав необхідної кількості голосів, то при наявності  альтернативних проектів з одного питання вони ставляться  на голосування в порядку надходження.

У випадку,  коли  жоден з проектів  не набрав  необхідної кількості голосів, сесія утворює узгоджувальну комісію  у складі прихильників усіх проектів для вироблення компромісного  варіанту. При необхідності, для роботи узгоджувальної комісії може наголошуватися перерва в роботі сесії.

         За пропозиції,  доповнення, зміни і  зауваження до проекту рішення, а також до   програм, заходів і т.п., голосується   після того, як проект рішення буде прийнято за основу.

Кожна  правка голосується окремо. Якщо ж з одного питання внесено кілька правок, то голосуються ті з них, прийняття чи відхилення яких знімає питання про  інші поправки.

Якщо автор поправки наполягає на виступі, головуючий  надає йому слово до 3 хвилин.

Після голосування усіх поправок голосується кожен пункт  чи стаття, кожний проект рішення в цілому.

         Для стилістичного опрацювання проекту рішення ради, при необхідності обирається редакційна комісія. Вона не має права  змінювати суттєвий зміст проекту. В роботі редакційної комісії приймає участь  представник постійної комісії  чи депутат, який вніс проект.

Сільська рада може також доручити відповідній постійній комісії чи кільком постійним комісіям підготувати і внести на повторний розгляд  текст проекту рішення ради.

         Головуючий на сесії має право в будь-який час обговорення за власною ініціативою і у власній редакції ставити  обговорюване питання на рейтингове голосування.

Стаття   24. На засіданні ради рішення з питань, що розглядаються, приймаються відкритим голосуванням. У випадках, передбачених Конституцією і законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  цим  регламентом або за рішенням ради проводиться таємне голосування. Рада також приймає таємну форму голосування,  якщо на цьому наполягає не менше однієї  п’ятої  присутніх  депутатів.

            Для проведення відкритого чи таємного голосування і визначення його результатів, як правило, перша сесія  нового скликання обирає з числа депутатів  відкритим голосуванням лічильну комісію більшістю присутніх депутатів.

Лічильна комісія із свого складу  обирає голову і секретаря. Рішення лічильної комісії  приймаються  більшістю голосів її членів.

До лічильної комісії не  можуть входити депутати, чиї кандидатури висунуті до складу виборних органів чи на керівні  посади.

            Перед  початком відкритого голосування головуючий оголошує кількість пропозицій, що голосуються, уточнює їх зміст, нагадує якою кількістю голосів(чи від загальної кількості депутатів, чи від присутніх на сесії депутатів) може бути прийнято рішення.

               Голосування з процедурних питань може проводитись  без підрахунку  голосів – за явною більшістю, якщо жоден з депутатів не вимагає іншого.

               При голосуванні з одного питання кожний  депутат ради має один голос і подає його за пропозицію, проти неї або ж утримується при голосуванні.

               Після остаточного підрахунку голосів головуючий на сесії оголошує результати голосування: рішення прийнято чи відхилено.

            Таємне голосування  обов’язково проводиться при виборах секретаря сільської ради,  прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень сільського голови, розгляду інших персональних питань, крім випадків, визначених цим регламентом.

            Час і місце таємного  голосування, порядок його проведення визначаються лічильною комісією, згідно з цим регламентом і оголошується головою лічильної комісії.

                Видача бюлетенів здійснюється  безпосередньо перед голосуванням.

Бюлетені для таємного голосування виготовляються під контролем лічильної комісії за встановленою формою і в певній кількості.

Вони повинні мати необхідну для голосування інформацію. В бюлетені для голосування по проекту рішення чи по  єдиній кандидатурі   повинні бути  слова  “за” і  “проти”.

             Кожному депутату видається один бюлетень по виборах  органу ради чи посадової особи, а також по рішенню , що розглядається сесією.

Бюлетені для таємного голосування видаються  депутатам членами  лічильної комісії на основі списку  депутатів. При цьому в  списку депутатів робиться відмітка.

            Заповнення бюлетенів  проводиться депутатом в кабіні для таємного голосування шляхом ставлення позначки + (плюс) або іншої позначки  напроти прізвища кандидата за якого ви голосуєте, або ж таку ж позначку,  якщо ви  голосуєте проти  напроти  «не підтримую  (жодного ) кандидата»,  а в бюлетені по проекту рішення  слів  “за’’ чи “проти” біля варіантів запропонованих рішень.

           Недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми, а при обранні посадових осіб – бюлетені, в яких залишені дві і більше кандидатур на одну посаду. Прізвища дописані в бюлетені, при підрахунку голосів не враховуються.

           Про  результати таємного голосування  лічильна комісія складає  протоколи, які  підписуються усіма членами  лічильної комісії , після чого голова  лічильної комісії оголошує результати таємного голосування.

Після  доповіді  лічильної комісії сесія ради  приймає  рішення про затвердження результатів таємного голосування.

           Відкрите голосування може проводитись поіменно, якщо на цьому  наполягає більшість присутніх на сесії  депутатів.

           Депутат ради зобов’язаний особисто здійснювати своє право на голосування.

Депутат,  відсутній  при  голосуванні, не має права подавати свій голос  заочно чи пізніше.

           При виявленні помилок в порядку і механізмі  голосування  за рішенням  сесії проводиться повторне голосування.

При  виявленні порушень в ході голосування, його наслідки визнаються недійсними.

            Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього  подано більшість  голосів від загального складу депутатів, крім випадків, коли Конституцією і Законом України, а також даним регламентом обумовлений інший порядок голосування, після чого  підписується  сільським головою.

               За дорученням ради прийняті рішення можуть бути доопрацьовані виконавчим комітетом  ради з внесенням стилістичних  поправок, які не  змінюють змісту  прийнятого рішення.

             Рішення ради вступають в силу з моменту прийняття, якщо не встановлено інший  строк їх введення в дію.

Рішення ради,  які передбачають  адміністративну відповідальність за їх порушення, вступають в силу  через десять днів після їх опублікування в пресі, діють протягом терміну, передбаченого в рішенні, але не більше строку  повноважень ради.

            Виконання рішень ради контролюється  постійними  комісіями і посадовими особами ради.

Рішення ради, як правило, знімаються з контролю радою після детального вивчення депутатами стану справ і згоди відповідної постійної комісії.

            Пропозиції і критичні зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, подані в письмовій формі голові сесії , а також ті, що  викладені в висновках постійних комісій, якщо вони не отримали вирішення на сесії, в п’ятнадцятиденний  строк  розглядаються  сільським головою і направляються відповідним державним ї  громадським органам,  посадовим особам, які зобов’язані в місячний термін  розглянути ці пропозиції та зауваження і про їх результати повідомити безпосередньо депутату або постійній комісії, а також раді.

           Листи і  звернення громадян, які надійшли до сесії ради, розглядаються в порядку, передбачену законом.

Стаття   25.  На кожній сесії ради  секретарем сільської ради ведуться записи  виступів, збір письмових матеріалів, на основі яких оформляється протокол.

            В протоколі сесії ради вказуються:

– назва ради, порядковий номер сесії в межах скликання, дата проведення сесії.

– кількість депутатів, обраних в раду, кількість присутніх і відсутніх депутатів.

– порядок денний  сесії

– прізвища, номера виборчих округів, депутатів, які виступили ( для осіб, які не є депутатами-посади), а також депутатів, які внесли депутатський запит або подали запитання доповідачам

 • перелік всіх прийнятих рішень з даними числа голосів, які проголосували за рішення, проти нього та утримались.

Рішення ради з процедурних питань ( про затвердження порядку денного, щодо припинення обговорень, чи прийняття до відома довідок), заносяться до протоколу сесії.

До протоколу сесії додаються:

 • тексти доповідей і співдоповідей
 • рішення, прийняті радою
 • письмові запити депутатів
 • письмові зауваження і пропозиції депутатів, передані головуючому на сесії.
 • списки поіменного голосування
 • тексти виступів тих, хто записався на виступ, але з тих чи інших причин не одержав слово
 • письмові інформації органів ради,  які роздані депутатам на сесії
 • список реєстрації депутатів
 • список запрошених осіб.

Протокол сесії ради  оформляється в місячний строк.

Протокол  сесії сільської  ради підписується  головуючим на сесії ради.

За достовірність записів в протоколі сесії несуть сільський голова та секретар сільської ради. Оригінали протоколів сесій  зберігаються протягом встановленого строку  у виконкомі сільради, а потім здаються в районний архів на постійне  зберігання.

ІІІ.  ДЕПУТАТ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

Стаття  26. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення  сільською  виборчою комісією на сесії ради, рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів, сільського голови  і закінчуються в день  першої сесії ради нового скликання.

Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених  законом.

       Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь  у діяльності ради та утворених нею органів, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.

Депутат, крім  секретаря сільської ради , повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

        На час сесій, засідань постійних комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших,  передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих чи службових обов’язків, з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок  місцевого бюджету.

            Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

            У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, рада може звернутись до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

             Депутат має право  ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, засіданнях   постійних  та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

             Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які  зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у  строки, встановлені радою і про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.

             Якщо депутат допускає образливі висловлювання по відношенню до інших депутатів, або здійснює дії, які протирічать правилам депутатської етики, рада має право, на основі висновку мандатної  комісії з питань депутатської діяльності і етики, законності і правопорядку прийняти до нього такі міри впливу: попередження, попередження з застосуванням гласності, а у випадках систематичних порушень норм етики і моралі – звернутись до виборців з пропозицією про дострокове припинення його повноважень.

Стаття   27.  Депутат має право звернутись з запитом  до керівників ради та її органів, керівників  підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території  сільради, а також до  голови районної державної адміністрації  з питань, віднесених до відання ради.

         Сільська рада приймає рішення про визнання звернення депутата або групи депутатів депутатським запитом більшістю голосів присутніх депутатів.

         Орган або посадова  особа , до яких  звернуто запит, зобов’язані дати усну чи письмову відповідь на запит на сесії ради у строки і в порядку , встановленому радою, відповідно до закону. Депутат або група депутатів, від імені яких внесено запит, можуть звернутися в органи або до посадової, які дали їм відповідь на запит, за додатковим  роз’ясненнями.

Відповідь на запит після заслуховування може бути внесений на обговорення.

За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.

     Депутат має право знайомитись з будь-якими офіційними документами що зберігаються  у виконавчому комітеті сільради, та робити виписки, копіювання документів, крім  тих, що є таємницею і законом не дозволено їх розголошення.

Стаття   28. Депутати можуть добровільно об’єднуватися в  депутатські групи чисельністю не менше трьох  чоловік.  Сільський голова і секретар можуть входити до складу депутатських груп.

     Порядок роботи депутатської групи, умови вступу і виходу з депутатської групи визначаються самою депутатською групою.

     Для реєстрації депутатської групи  сільському голові подається підписана особисто депутатами письмова заява про утворення групи, її назва, мета, додається поіменний список групи з визначенням осіб, яким доручено представляти групу в раді.

Сільський голова  на початку чергової сесії ради зобов’язаний зробити повідомлення про створення депутатської групи та її склад. З цього моменту група вважається зареєстрованою.

При скороченні складу депутатської групи нижче встановленої чисельності(п.1) голова ради оголошує про її розпуск.

      Зареєстрована група має право виступати на сесії  з  будь-якого  питання порядку денного. Депутат, який виступає від групи, визначається самою групою завчасно, повідомляє про це сільського голову  і має першочергове право виступу після виступів представників постійних та інших комісій ради.

      Депутатська група не має права виступати від імені  сільської ради.

      За поданням зареєстрованої групи, з дозволу сільського голови, підготовлені нею документи  розмножуються і розповсюджуються серед депутатів, якщо вони подані за три дні до початку роботи сесії.

       Групі депутатів надається можливість попереднього обговорення питань, які вносяться на розгляд ради, а також виділяється приміщення для роботи.

Стаття  29.  Повноваження депутата ради припиняються достроково у випадках, передбачених ст. 3 Закону України про статус  депутатів місцевих рад народних депутатів. ” Рада може достроково  припинити повноваження депутата у випадках:

 • подачі ним заяви про складення депутатських повноважень,
 • у зв”язку з вироком суду, який вступив у законну силу і згідно з яким до депутата примінена міра покарання, пов”язана з позбавленням волі,
 • звільнення з роботи і виїзду на постійне місце проживання за межі сільської ради.

         Питання про дострокове припинення  повноважень депутата попередньо розглядається комісією мандатною з питань депутатської діяльності і етики, законності,   правопорядку, яка подає раді свій висновок з цього питання.

          Рада приймає рішення про дострокове припинення повноважень депутата,  яке доводить до сільської виборчої комісії для прийняття рішення    про проведення виборів депутата замість  вибулого.

           Повноваження депутатів  ради, порядок організації і гарантії депутатської діяльності та етики визначаються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад».

ІУ. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА

Стаття 30. Повноваження сільського голови розпочинаються з моменту оголошення сільською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання та визнання повноважень і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої, обраної відповідно до закону, особи, а також у випадках дострокового припинення його повноважень, які передбачені законом.

            Сільський голова є головною посадовою особою на території Велико-кісницької сільської ради, який обирається всіма громадянами України, що проживають на території сільської ради на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років в порядку, визначеному законом і здійснює свої повноваження на постійній основі.

             Сільський голова  очолює виконавчий комітет сільської ради, головує на його засіданнях.

             Сільський голова здійснює свої повноваження  відповідно до пункту 3 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

У. СЕКРЕТАР  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

Стаття 31.  Секретар сільської ради обирається за пропозицією сільського голови шляхом таємного голосування з числа депутатів ради на строк її повноважень та працює в раді на постійній основі, а також за рішенням сільської ради одночасно здійснює обов’язки секретаря виконавчого комітету сільської ради.

         Секретар сільської ради здійснює свої повноваження відповідно до статті 50  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , а також делеговані цим Законом повноваження державної виконавчої влади.

УІ.   ПОСТІЙНІ   КОМІСІЇ    РАДИ

Стаття   32. Постійні комісії   є органами сільської ради  і обираються нею з числа депутатів  на строк її повноважень для вивчення, попереднього розгляду  і підготовки питань на сесію ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету.

          Постійні комісії  обираються сільською радою у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

         Постійні комісії діють у відповідності із ст. 47 Закону України “Про місцеве  самоврядування в Україні” і цим регламентом:

Рада утворює такі постійні комісії:

 • мандатна, з питань депутатської діяльності та етики, законності і правопорядку,
 • з питань планування бюджету, фінансів та благоустрою,
 • з питань здійснення земельної реформи, екології, та  раціонального використання земельних  ресурсів,
 • з питань освіти, медицини, культури та соціального захисту населення.

Стаття  33.  Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

При необхідності рада може змінити перелік, функціональну спрямованість, чисельний склад, переобрати персональний склад постійних комісій.

Персональний та чисельний склад  постійних комісій  визначається за рішенням сільської ради

За рішенням сільської ради при виборах постійних комісій голосування може проводитись як по кожній кандидатурі окремо, та к і в цілому за списком.

          Голосування зі всіх питань утворення постійних комісій проводиться відкрито.

           Голова постійної комісії  рішенням ради, може  в будь-який час відкликаним за власним  проханням, у зв’язку з незадовільною роботою на цій посаді або з інших причин, які унеможливлюють виконання ним  своїх обов’язків.

          Пропозиції по відкликанню голови постійної комісії вносяться:

 • особисто головою комісії, згідно його письмової заяви,
 • сільським головою,
 • за рішенням відповідної постійної комісії,
 • не менш як третиною від загального складу депутатів ради, згідно їх письмової заяви.

           Рішення ради про відкликання голови постійної комісії  повинно бути обґрунтованим. У випадку відкликання голови постійної комісії він залишається членом цієї комісії, якщо рада не прийняла іншого рішення.

Стаття 34. До складу постійних комісій не можуть бути обраними сільський голова та секретар сільської ради.

Стаття 35. Постійні комісії за дорученням сільської ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва,   інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень сільської ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях з доповідями та співдоповідями.

        Постійні комісії  попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються сільським головою для обрання, затвердження, призначення або погодження, готують висновки з цих питань.

         Постійні комісії  вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних сільській раді та виконавчому  комітетові органів, підприємств, установ та організацій незалежно від їх форм власності. За результатами перевірки подають рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках, на розгляд ради або виконкому; здійснюють контроль за виконанням рішень ради або виконкому.

           Організація роботи постійної комісії покладається на голову постійної комісії, який скликає і веде засідання, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, організовує роботу по реалізації висновків та рекомендацій.

     У разі відсутності голови комісії з тих чи інших причин його функції здійснює заступник голови або секретар комісії.

     Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш як половина від загального складу комісії. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

      Постійні комісії ради  підзвітні та  відповідальні  перед сільською радою.

     Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації  роботи постійних комісій визначаються цим регламентом та положенням про постійні комісії, що затверджується сільською радою.

УІІ. ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

Стаття 36. Виконавчим органом сільської ради є виконавчий комітет, який утворюється сільською радою на строк її повноважень. Після закінчення строку повноважень сільської ради її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

     Кількісний та персональний  склад виконавчого комітету визначається та затверджується сільською радою за поданням сільського голови.

      Виконавчий комітет утворюється  у складі сільського голови, заступника  сільського голови з питань діяльності виконавчого комітету, секретаря сільської ради та членів виконкому.

       Сільський голова та секретар сільради працюють у виконавчому комітеті на постійній основі і на них поширюються  вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою.

Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним  сільській раді, а з питань здійснення ним делегованих повноважень органів державної виконавчої влади – районній державній адміністрації.

         До складу виконавчого комітету сільської ради не можуть входити депутати сільської ради, крім секретаря сільської ради.

         Виконавчий комітет сільради розглядає і вирішує питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів влади.

         Основною формою роботи виконкому сільради є його засідання, яке скликається сільським головою, а в разі його відсутності чи неможливості ним здійснювати ці функції – заступником голови виконавчого комітету, в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання виконкому є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконкому.

УІІІ.ТИМЧАСОВІ  КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Стаття    37. Тимчасові контрольні комісії сільської ради є органами сільської ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених сільською радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні  комісії подають звіти і пропозиції на розгляд сільської ради.

      Рішення про створення тимчасової контрольної комісії сільської ради, її назву, завдання, персональний  та  кількісний склад , обрання її голови вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

       Засідання тимчасових контрольних комісій сільської ради проводяться, як правило, закритими. Депутати, які входять до їх складу, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні  розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

        Повноваження тимчасової контрольної комісії сільської ради припиняються з моменту прийняття сільською радою остаточного рішення щодо результатів роботи комісії, а також у разі припинення повноважень сільської ради.

Сільський голова                                       Микола ГАНЗЮК